Příchod do nového domova:

Výhodné je domluvit si odběr štěněte na ráno nebo na dopolední hodiny. Především můžeme strávit celý den s novým přírůstkem do rodiny a řádně ho prozkoumat. I štěně má celý den na to, aby se seznámilo s novým prostředím, zvyklo si na nové pachy a novou smečku, což oceníme obvykle v noci. Potrvá několik dní, než si zvykne na nové prostředí, nový domov a hlavně na nové lidi. Odtržení od své psí rodiny štěně ponese mnohem lehčeji, bude-li mít ve svém košíčku pokrývku, která si ještě udržuje pach jeho matky a sourozenců. Během prvního týdne výchovy k čistotnosti a k stanovení zásad chování budete pro svého čtyřnohého chráněnce potřebovat mnoho času. V prvním období potřebuje mladý psík mnoho klidu, ale je-li právě vzhůru, musíte být také vy dostatečně čilí a ostražití. Mezi osmým a šestnáctým týdnem života se kladou základy úspěchu nebo neúspěchu výchovy štěněte. Buďte jemní, ale také důslední. Musíte už od prvého dne stanovit pevná pravidla hry, zřetelné povely pro jednotlivé úkony a také jasné postavení všech ke „smečce“ patřících lidí vůči štěněti.

Čím více pobýváme se štěnětem i s dospělým psem, čím více se mu věnujeme, čím více k němu hovoříme atd., tím více je nám oddán. Při každé příležitosti štěně i psa pohladíme. A když se v pocitu příjemnosti a z vděčnosti k nám tulí, hladíme jej po hlavě, po hřbetě od hlavy k ocasu, šimráme jej za ušima, na kořenu ocasu nebo jej jemně poplácáme. Naše laskání musí ve psu vzbuzovat příjemné pocity, nikoliv bolestivé. Proto naše laskání musí být vždy jemné a něžné. Když k nám přijde pes o své vůli a tlačí se k nám v touze po laskání a po teple naší ruky, musíme jej pohladit, i když nám jeho lysání z nějakých důvodů v tom okamžiku není zrovna vhod. Pochvalou neskrblíme, psa chválíme za každý jen poněkud uspokojivý výkon. Nestačí však chválit jen až po výkonu, nýbrž musíme umět pochválit již při prvních náznacích provedení žádaného výkonu. Tak např.- přivoláváme psa, který běží k předmětu, jež upoutal jeho zájem. Jakmile uslyší náš povel, zarazí se v běhu. Nevíme ještě, zda poslechne, ale již v tom okamžiku jej pochválíme. Pochvala, která vždy doprovázela přibíhání psa, zapůsobí. Pes se otočí a běží k nám. Přirozeně jej znovu povzbuzujeme chválením. Neuškodí, jestliže odměníme výkony svého psa pamlskem, zejména jestliže poslechne, i když na něj působí silnější rušivé podněty. Nicméně nesmíme být zase v rozdávání pamlsků příliš štědří. Pamlsek by ztrácel svoji účinnost i význam. Skloníme-li se ke štěněti, začne na nás vyskakovat a bude se snažit olíznout nám obličej. Neboť olíznutím tlamy vůdce smečky ve volné přírodě projevují členové smečky svou podřízenost. To je vrozeno každému psovi a projevuje se již u štěněte.

Čistotnost:

Berte štěně ven hned po probuzení a po jídle a kromě toho vždy, když je neklidné. Když štěně vykoná svou potřebu na správném místě, nadšeně je pochvalte. Když se mu v bytě stane malér, v žádném případě je nesmíte trestat jinak než slovem „Fuj“, všechny tresty, které štěně postihnou jindy než bezprostředně po činu jsou škodlivé. Hned je vyneste ven a pokud se zde vyvenčí, pochvalte je. Venku pro štěně najděte chráněné místo. Ideální je rychle dosažitelný kout zahrady. Vyhledejte však několik různých míst, aby psík neměl dojem, že může svou potřebu vykonávat jen tady a nikde jinde. To by pak vedlo ke zvyku a na vycházce jinou cestou by se štěně nevyvenčilo, zato doma by potom vyrobilo loužičku.

Setkání s jinými zvířaty:

Je důležité, aby štěňata získala při setkání s jinými zvířaty dobré zkušenosti. Jsou zvědavá takže jdou důvěřivě ke každému jinému stvoření. Pokud je mírumilovné, je to dobrý předpoklad oboustranné snášenlivosti, která se někdy může vyvinout i v přátelství. V každém případě se zvířata musí k sobě přibližovat klidně, pomalu a bez lidského zásahu. Pokud zvířata společně bydlí v domě, je velkou výhodou, když jsou obě mladá a oběma se dostává stejně pochvaly, pamlsků a mazlení, takže mezi nimi nevzniká žádné soupeření. Neberte štěně do náručí, když se na ně rozeběhne jiný pes. Dospělí psi jsou vůči štěňatům ohleduplní. Ani velký a málo přátelský pes štěněti nic špatného neudělá. Leckdy naopak mladý psík zneužívá dobromyslnosti svých dospělých příbuzných. Vzácnou výjimkou jsou někteří psi, kteří se následkem nedostatku styků s jinými zvířaty v období socializace nenaučili správným vztahům k sobě rovným zvířatům. Tito psi znamenají pro vaše štěně skutečné nebezpečí. Pokud není pes naprosto poslušný, nepokoušíme se ho přivolávat, při seznamování s jinými zvířaty. Neposlechne-li, trpí tím poslušnost. Poslechne-li však a běží k nám, považuje druhé zvíře toto vzdalování za projev strachu. Doběhne a popřípadě napadne našeho psa. Je daleko lehčí přivyknout mladou kočku na psa v domě, než naopak. Dospělá kočka si často vymáhá od štěněte respekt.

Procházky:

Mladý pes musí mnoho běhat. Dlouhé tratě by jej však mohly zpočátku příliš unavovat. Plně zatěžovat jej můžeme teprve ve věku půl druhého roku, protože tehdy je úplně dospělý. Vycházky při kole jsou pro psa rozptýlením a možností získat nové podněty. Pes držený pouze na zahradě časem otupí. Má-li pes dostatek pravidelného a vydatného pohybu, je i v městském bytě spokojen. Pro každého psa je skákání potěšením. Avšak v raném věku s ohledem na růst kostí a kloubů jen s velkou opatrností zejména u psů, které čeká uchovnění (DKK). Lépe je jít se štěnětem denně třikrát na kratší procházku, než jednou na procházku dlouhou. Při dlouhotrvající procházce se může příliš unavit, i když vsouváme chvilky odpočinku.

Povely:

Pes má výborný sluch. Není proto důvodu, abychom na něho křičeli nebo silně pískali. Dáváme-li povely hlučné, příliš hlasité nebo pískáme-li na psa silně, nedocílíme tím, že by nás spíše poslechl. Vychováme psa k nedoslýchavosti a nepozornosti. Pes si osvojí tzv. tvrdý apel. Povely neopakujeme, neboť čím úporněji zacházíme s povely, tím více si zvyká pes na jemný apel. Pes má poslechnout na prvý povel, na prvý pokyn, na prvý hvizd. Při nácviku dáváme tišší a tišší povely. V dalším vývoji výcviku stejně přecházíme k nahrazování slovních a sluchových povelů povely zrakovými. Praktickým opakováním cviků poslušnosti a používáním jich při procházkách docílíme posléze naprosté poslušnosti. Nikoliv křičením, bitím a tresty. Cvičení ukončíme, jestli-že pes nový cvik správně podal. Jde-li při tom o nácvik cviku, který mu činí potíže, spokojíme se i s méně dokonalým provedením. Ukončení cvičení s pochvalou představuje v tomto případě odměnu za ochotu, s níž náš pes cvik vykonal. Cviky již naučené, které ve cvičení pouze opakujeme, necháme vykonat jen jednou, pokud ovšem je výkon správný. Za každý slušnější výkon psa chválíme, občas jej za obtížný výkon odměníme pamlskem. Své požadavky nepřepínáme, musí být úměrné fyzickým a duševním schopnostem psa. Ochotu k práci potlačujeme právě zbytečným opakováním výkonu, který pes správně podal, prodlužováním doby cvičení, unavováním psa cvičením a přepínáním svých požadavků tak, že nejsou v souladu se stupněm výcviku a s fyzickými a duševními schopnostmi psa, jakož i stupněm výcviku, nároky stupňujeme ponenáhlu. Tím vším psu znechucujeme práci. Když pak nepodá výkon takový, jak si to právě představujeme, začneme jej donucovat, případně i trestat. To je ovšem značně chybný postup. Výkonu sice docílíme, ale je to výkon bez zájmu a bez radosti.

Se psem nezacházíme hrubě. Čím méně psa trestáme, tím větší vliv na něho trest vykoná. Ale když již musíme psa trestat, tedy vždy ihned po činu. Nikdy nelákáme k sobě psa lichotivými slovy, ukazováním pamlsku apod. proto, abychom jej dostali do své moci a pak potrestali. Když již chceme psa potrestat, raději jej napřed uvážeme, aby se předešlo tomu, že by pes pomyslil raději na útěk. Když psa uvážeme, netrestáme jej již, ale připravíme obdobnou situaci, abychom jej mohli potrestat při činu. Nejsme-li si jisti, zda chování psa zasluhuje potrestat, raději psa netrestáme. Jeho chování však pomineme mlčením. Když se pes, který štval zvěř vrací, přivoláme ho, při přibíhání jej povzbuzujeme a když přiběhne, přijmeme ho jako obvykle, tj. pochválíme jej a pohladíme. Pes musí i v takových výjimečných případech upevňovat svou zkušenost, že se mu po přiběhnutí nestane nic zlého. Poslechl přece na zavolání. Nevíme-li určitě, kudy poraněná zvěř odběhla nebo odtáhla, ponecháme vůli psu, který svým nepředstavitelně dokonalým čichem dokáže sledovat stopu poraněné zvěře i po dlouhé době, až ji dostihne. Je třeba, abychom umožnili psovi, aby žil pokud možno přirozeným životem a abychom neusměrňovali jeho život nevhodně, a proto nesprávně. Nechceme-li, aby se naše štěně zkazilo, musíme mu umožnit, aby poznalo nejen své prostředí, ale i bližší a vzdálenější okolí, aby přišlo do styku a poznalo lidi, věci i zvířata.

Očkování :

Očkovací schéma štěňat je u většiny druhů vakcín následující: Štěňata se očkují poprvé v 6. týdnu života, pak v 9. týdnu a nakonec ve 12. týdnu. Vynechá-li z nějakých důvodů chovatel první očkování v šesti týdnech věku (např. momentální zdravotní indispozice), pak tedy první vakcinace probíhá v 8. až 9. týdnu a další potom ve 12. týdnu. Při vakcinaci ve 12. týdnů se již štěně očkuje i proti vzteklině. Dále se již očkuje jednou ročně.

Odčervení :

Štěně by mělo být u chovatele odčervováno pravidelně v zhruba třítýdenních intervalech, poprvé ve 3 týdnech věku, dále v 6 a 9, odčervení v 9 týdnech věku již většinou probíhá u nového majitele. Tomu doporučuji pak zhruba do půl roku věku štěně preventivně odčervovat jednou měsíčně. V dospělosti by se měl pes odčervovat minimálně dvakrát ročně, raději však vícekrát, zvláště pohybuje-li se v místech s větším rizikem nakažení parazity (parky či louky používané k venčení psů, kynologická cvičiště apod.). Doporučeno je dospělé psy odčervovat 4x ročně.

Krmení štěněte :

Co se krmení štěněte týče, jsou zásadní dvě otázky: čím krmit a jak často krmit. Nejprve je samozřejmě dobré poradit se s chovatelem a zjistit, čím a jak bylo štěně krmeno. Je-li vše, jak má být, a odpovídá-li druh krmiva i dávkování, pak je dobré pokračovat v tom, na co je štěně zvyklé. Chceme-li cokoliv změnit, ať již druh či způsob krmení, je vhodné krmení měnit pozvolna, protože obzvlášť štěňata jsou velice citlivá na změny stravování a jsou náchylnější k zažívacím potížím než dospělý pes.

K novému majiteli jde štěně většinou v 7 až 8 týdnech věku a v té době se štěňata krmí 4x až 5x denně. Ve věku 2 měsíců lze krmit 4x denně, ve 3 měsících můžete již počet dávek snížit na 3 denně a zhruba v půl roce věku stačí krmit štěně 2x denně. Dospělý pes se může krmit již jen 1x denně. Po každém krmení pes odpočívá a měl by mít klid, není proto vhodné krmit před procházkou či nějakou vyšší aktivitou, ale raději krmení načasovat až po ukončení všech pohybových aktivit.

Nejdůležitější je asi otázka druhu krmení. Obecně můžeme způsob krmení rozlišit na stravu granulovanou a doma připravovanou. Názory na to, co je pro psa, resp. štěně lepší, se různí a bude nespíš jen na Vašem rozhodnutí, čemu dáte přednost. Pokud se rozhodnete štěněti „vařit“, tedy krmnou dávku připravovat sami doma, čeká Vás sestavení vhodného jídelníčku, pořízení poměrně velkého množství doplňků stravy (minerály, vitamíny…) a ty pak pečlivě do krmiva štěněti dávkovat, aby krmné dávky byly vyvážené a obsahovaly vše, co štěně v růstu potřebuje. Jestliže dáte přednost stravě granulované, pak je třeba vybrat to nejvhodnější krmivo, a to jak značku, tak především správný druh. Jednoznačně doporučuji krmiva kvalitní, a to z řady superprémium či ultraprémium. Lze si vybrat z řady kvalitních značek, např. Arden Grange, Eukanuba, FirstMate, Hills, Purina Pro Plan, Royal Canin, Belcando, apod. Velice důležité je ale vybrat správný druh právě pro Vaše štěně. Krmíte-li Vaše štěně kvalitní stravou, není pak vhodné přidávat cokoliv dalšího, poněvadž přidáte-li ke krmné dávce „něco navíc“, měníte její složení a narušíte tak její vyváženost. Jediné, co považuji za více než vhodné, je přidávání kloubní výživy!

Druhy krmiv a jejich označení :

Stručný slovníček pojmů užitečný při výběru správného krmiva pro psy, ale i pro kočky.

Krmiva pro psy jsou obecně rozdělována na krmiva pro štěňata a mladé psy, pro dospělé psy a pro starší psy. Krmiva pro štěňata bývají dělena dále na krmiva pro štěňata malých, středních, velkých a obřích plemen. Stejně tak krmiva pro dospělé či starší psy.

K označení jednotlivých druhů krmiv pro psy bývají použity termíny:

Puppy – krmivo pro štěňata

Junior – krmivo pro mladé psy

Adult – krmivo pro dospělé psy

Označení velikostí plemen psů je následující:

Small Breed – malá plemena (do 10kg hmotnosti v dospělosti)

Medium Breed – střední plemena (od 10 do 25kg hmotnosti v dospělosti)

Large Breed – velká plemena (od 25 do 45kg hmotnosti v dospělosti)

Giant Breed – obří plemena (nad 45kg hmotnosti v dospělosti)

ale můzete se setkat také s označením:

Mini – malá plemena (do 10kg hmotnosti v dospělosti)

Medium – střední plemena (od 10 do 25kg hmotnosti v dospělosti)

Maxi – velká plemena (od 25 do 45kg hmotnosti v dospělosti)

Mega – obří plemena (nad 45kg hmotnosti v dospělosti)

Další označení, s kterými se můžete setkat, jsou např.:

Active, Performance či Energy – vysocekalorické krmivo pro aktivní psy s vyššími nároky na energii, psy v pracovní či sportovní zátěži a psy v rekonvalescenci

Growth – růstové krmivo pro štěňata (obdoba označení Puppy) či koťata

Light či Weight Control – odlehčené méněkalorické krmivo pro psy/kočky s nízkou aktivitou se sklony k obezitě

Regular či Maintenance – běžné krmivo pro běžně aktivní dospělé psy/kočky

Sensitive či Sensible – pro psy/kočky s citlivým zažíváním a alergiky, často jde o krmivo z jehněčího masa a rýže, eventuelně brambor

Sensitive Skin – krmivo pro psy/kočky s citlivou kůží a pro alergiky

Sensitive Stomach – krmivo pro psy/kočky s citlivým zažíváním

Oral Care, Dental – krmivo specielně určené k péči o ústní dutinu a chrup

Hairball – krmivo určené pro kočky s problémy s trichobezoáry (chuchvalce chlupů v zažívacím traktu)

Homecat, Housecat či Indoor – krmivo určené kočkám, žijících v domácnosti

Chick/Rice – kuřecí s rýží

Lamb/Rice – jehněčí s rýží

Chicken – kuřecí

Turkey – krůtí maso

Beef – hovězí

Salmon – losos

Tuna – tuňák

Ocean Fish – mořské ryby

Rabbit – králičí maso

Liver – játra

Rice – rýže

Potatoe – brambory

Neutered – krmivo určené pro kastráty

Aftercare – krmivo určené pro kastráty